Search This Blog

28 August 2011

Tula: "Ang Kilala Kong Hesus"

Sinulat ni Rob San Miguel

Ang kilala kong Hesus ay humalik sa lalaking
Uhaw,
Hinagkan ang kaniyang lepra
At pinunan ang bawat laktaw,
Inalay ang kaniyang huling seda
At inayang pumakay palayo sa kabisera,

Naglakad silang walang tanikala,
Tinuyo ng araw sa kaumagahan
Ang kapwa luha,
Naglakbay silang magkahawak,
Magkaakbay,
Habang binibilang ang mga batong
Walang humpay,

Sa kahapunan
Kahit kapwa gutom,
Hindi nanglimos,
Sa hangin sila’y kusang nalubos,
Pag dating ng gabi’y nagkubli sa kabalyerisa,
Naghubad at pinagmasdan ang isa’t isa,
Isang hikahos at’ang supling ng anluwagi,
Maligayang humilata sa natutuyong dayami,

“Hindi kita lilisanin,
Ako’y iyong laging kasiping,
Ako ay lagi sa iyong hapag kainan,
Kahit pagod, walang wala,
Ako’y laging mong masisilayan
Sa dulo ng ‘yong talayahanan.
Ako ang iyong kabiyak, kalaguyo at guro,
Ang katawan natin ang tanging sugo,
Sa kadiliman ng gabing
Puno ng nauupos na liyab ng tala,
Ikaw’at ako’ang tanging walang sala.”
No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners