Search This Blog

20 May 2012

Photography: "The Sun, the Clouds and Paoay Church"


Ang Simbahan ng Paoay ay marahil isa sa simbahang nakunan nang napakaraming litrato sa Pilipinas.  Noong pumunta ako noong 2008, medyo nag-aalanganin dahil ako ang pinakahuli sa aking mga kaibigang na nakabisita na sa lugar.  Gaano ba kaiba ang aking magiging litrato kumpara sa mga libo-libong litrato ng mga ibang manlalakbay?  Hindi ko naman basta basta gayahin na lamang ang kuha ng iba.

Ika-8 ng umaga nang natuntun ko ang lugar sakay ng dyipni.  Nang nasilayan ko na ang nakamamanghang tanawin, aking natanto na ang iglesia pala ay isa lamang entablado, ang araw at ang mga ulap ang sabik na makuhanan ng litrato.
_____

Paoay Church is probably one of the most photographed churches in the Philippines.  When I came to see the old church in 2008, I was a bit wary being one of the last of my friends who got to visit the place.  How could my photographs be any different from all countless travelers out there?  I could not just photograph Paoay Church the way others had photographed her.

It was around 8 in the morning when I reached the place via jeepney.  Once I got there and finally viewed the majestic sight, I realized that the church was just the stage, the sun and the clouds were the ones eager for a photo shoot.  (By Rob San Miguel)


Sample pictures from the Paoay Church Photo Series
Click image to enlarge


I combined two different shots of the church. The cloud moved a bit on the second shot and the sun dimmed a little. Well, what do you expect from models! 

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners