Search This Blog

13 October 2012

Wenn V. Deramas's "This Guy’s in Love with U Mare" (Rebyu): Is This the Highest Grossing Homophobic Comedy?

RATIONALE FOR THE USE OF 
NON-FREE MEDIA. CLICK THIS
Nakapagtataka na ang matatalinong tao tulad nila Vice Ganda at ni Toni Gonzaga ay gagawa ng ganitong pelikula. Teka, baka hindi naman nakapagtataka. Sabi nga ng isang matagal nang nagtratrabaho sa industriya ng telebisyon at pelikula, “Sa bandang huli, pera pera lang iyan. Huwag nang magpaka-socially aware.”  Subalit mabibili ba ang intelktwal ng ordinaryong Pilipino? Ganito na tayo kabobo na hindi natin makita ang kaibhan ng tunay na komedya sa harapang kababawan at gawaing maging katawatawa ang mga minoridad sa lipunan?  Wala na akong masabi.  Kung nagandahan kayo sa “Praybeyt Benjamin,” mas magugustuhan ninyo ang “This Guy’s In Love with U Mare”  dahil mas anggat ito kaysa sa nauna. Subalit kung nainsulto kayo sa “Praybeyt Benjamin,” huwag na ninyong pag-aksayahan ng oras at salapi ang bagong pelikula ni direktor Wenn V. Deramas. Manood na lang kayo ng water fountain sa Trinoma habang umiinom ng kape mula sa McDonald’s.0/5
Suma total, wala rin naman silbi ang aking pagsusuri dahil siguradong patok sa takilya muli ito.  Ang dahilan: maraming tagahanga si Vice Ganda. Bakit naman hindi, mahusay siya sa komedya at “witty” na masasabi sa wikang Inggles. Sa kasamaang palad, hindi laging lumalabas ang sinasabi nating “katalinuhan” ni Vice Ganda sa kaniyang ginagawang pelikula.  Hindi si Eugene Domingo si Vice Ganda at nakalulungkot, kasi may potensyal na mas mahigitan ni Vice si Eugene. Pero, masasabi naman natin na “financial genius” si Vice. Ako rin mismo kung malaking halaga ang bayad sa akin para gumawa ng isang makalumang komedya na puno ng homophobia at stereotypes, go na rin ako. Ang akin lang masasabi ay kung nagustahan mo ang pelikulang ito, homophobic ka. Wala namang masama sa pagiging homophobic sapagkat mula pa naman noon, box office hits na ang mga homophobic comedies. Kaya Vice Ganda at direktor Wenn Deramas [sadly, mukhang kasama na sa club si Toni Gonzaga], “start counting your  money because they are rolling in by the truck loads. “ Pasensiyahan na lang sa atin sa LGBT community, tayo na naman ang pinuntirya sa ngalan ng pera. 

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners