Search This Blog

09 August 2013

Editoryal: "My Husband's Lover Bill" ay isang "Hate Bill"

"Hangin outside Newgate Prison" (19th
century) Image part of public domain
The proposed bill tagged “My Husband’s Lover” bill is just a step away from officially criminalizing same sex relationship.  The bill is really just a “hate bill” disguised with good intention concocted by a moron.

Ang panukalang batas ni Representante Edcel Lagman Jr. ng Albay na gawing isang krimen ang pakiki-apid ng isang taong may asawa sa kapwa lalaki o babae ay matuturing na isang palapag lamang ang layo para maging legal ang pagpaparusa sa pagkakaroon ng relasyon sa kapwa lalaki o babae o tinatawag natin sa Ingles na “same sex relationship.”

Tama na walang kaibahan ang sakit na madarama kapag nagtaksil ang iyong asawa sa kapwa lalaki o babae.  Hindi kasi isyu kung kanino ka nagtaksil. Ang usapin ay ang pagtataksil mismo.  Subalit dapat isipin na ang mga heteroseksuwal ay may isang pribilehiyo na wala ang mga homoseksuwal. Ito ay ang karapatang makasal o maging legal ang kanilang pagsasama na may mga karampatang benepisyo at proteksyon.  Pareho-pareho namang binabawasan ng buwis ang sinuman, homoseksuwal man o heteroseksuwal.


Ang dalawang homoseksuwal na tunay na nagmamahalan ay hindi kinikilala ng estado.  Hindi tulad ng kasal ng dalawang heteroseksuwal na legal. 

Kung nais ng pamahalaan na gawing krimen din ang pakikiapid sa kapwa lalaki o babae tulad ng pakikiapid sa  “opposite sex,” dapat siguro ay gawin munang legal ng pamahalaan ang kasalan ng mga homoseksuwal para kapag nagtaksil din ang isang homoseksuwal sa sinumang tao, babae man o lalaki, iisang batas lamang ang gagawing batayan.

Ayon sa winika ni Rep. Lagman

"Equality must be upheld both in the rewards as well as in the sanctions for violations handed by society through innovative laws. Every person must also be prepared to accept and carry the burden of equal liability and responsibility. That is the true essence of democracy,”

Kung susundin ni Rep. Lagman Jr. ang sarili niyang winika, dapat unahin muna niyang isulong ang pagsasabatas na gawing legal ang “same sex marriage” dahil sabi nga niya, equality must be upheld both in the rewards as well as in the sanctions.” Kung ganun, “marriage is the reward, and this includes gay marriage,” subalit bakit wala pang “reward” ay pinagtutuunan na ang parusa. 

Matuturi nating “special and prejudiced punishment” ang “My Husband’s Lover” bill kung paparusahan ang pakikiapid sa kapwa lalaki o babae subalit wala naman pantay na karapatan ang mga nagmamahalang homoseksuwal na magsama nang legal at mabigyang proteksyon ng pamahalaan.

Pareho-pareho lang ang sakit na nararamdama kapag nagtaksil, at pareho rin ang ligayang nadarama kapag tapat ang iyong kabiyak sa buhay. Hindi ata lohikal ang pipiliin lang ang dapat parusahan puwera na lang kapag ipinasok ang relihiyon sa usapin. Subalit, ayon sa Saligang Batas, dapat sekular ang batas at klaro ang paghihiwalay ng simabahan at pamahaalaan.

Marahil ay mas epektibo kung ipasa na lang ang batas sa diborsiyo sa bansa para ang mga bading at lesbiyana na napilitang lamang magpakasal dahil sa dikta ng pamilya at lipunan ay maaring makalaya at pakisamahan ang kanilang tunay na mahal.   

Kung tutuusin, magiging walang kalutay-lutay ang kwento ng dramang “My Husband’s Lover” kung legal ang “same sex marriage” sa bansa at hindi homophobic ang karamihan ng Pilipino. Sapagkat hindi na kailangan pang pakasalan ni Vincent si Lally kung wala namang pumigil sa pag-iibigan nila Vincent and Eric.  Baka nga ngayon, pareho nang matanda at maligaya sila Vincent at Eric at ilang taon nang nagsasama. At si Lally naman ay maligaya din sapagkat malaki ang posibilidad na ang kaniyang napakasalan ay tunay siyang iniibig at hindi lamang napilitan.  Malay mo, nag-double wedding pa sila Vincent at Eric, at Lally at kung sino man ang pinakasalan niya, baka si PNoy pa ata. 

Sa isang perpektong mundo na may mga taong bukas ang pag-iisip,  ang pamagat ng “My Husband’s Lover” ay “Our Double Wedding Extravanganza!”

________

NOTE: The other contributing writers and members of this blog do not necessarily share the opinions of the writer of this article. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat at miyembro ng blog na ito sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na ito.)

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners