Search This Blog

21 August 2013

Makabagong Talahuluganan ng mga Pilipino (The New Dictionary for Filipinos)


Huling update: July 30, 2014
Tinipon at linikha ni Rob San Miguel. Ito ay isang uri lamang ng satiriko at kung sakali man gamitin ng maraming Pilipino ang mga salitang ito, hindi ko po kasalanan.

Iyakris (I-ya-kris, pangngalan / noun)
Isang baryasyon ng salitang "iyakin" 
Etymology: classified information, 28 July 2014

Ibig-sabihin:
Isang taong mahilig umiyak o madalas umiiyak sa espesyal na okasyon o pagdiriwang na dinadaluhan ng maraming tao. (A person who likes to cry or often cries during special occasions or celebration attended by many people).

Halimbawa: 
A: "Anong nangyari kay Luisa? Bakit umiyak kanina habang kinakantahan ng “Happy Birthday” si Jaime? Hindi naman niya iyon kakilala?"

B: "Parang hindi mo kilala si Luisa. Alam mo naman iyakris iyon."Magigi (Ma-gi-gi, pang-uri / adjective)
Magigi, mas magigi, napakagigi
Etymology: classified information, 4 March 2014

Ibig-sabihin:
Babaero at malibog.  Ginagamit lamang ang pang-uring ito sa mga matatandang lalake na may edad na 60 at pataas (Womanizer and lecher; this adjective is solely used to describe men who are 60 years old and up)

Halimbawa:
“Bilib naman ako kay Lolo Andres, 80 anyos na, may kabit pa pala. Magigi talaga ang matandang iyan.”Nabongbong (Na-bong-bong, pandiwa / verb) past tense
Salitang ugat: "bongbong" (nabongbong - binobongbong - bobongbongin)Etymology: Taken from the name of Senator Bongbong Marcos who stated that he was a victim of a syndicate and his name was used, without his knowledge, to fund dubious projects using money that he did not know exist.  "Hindi ko alam na may pondong ganyan…Paano nangyari ito? Sinong involved? Walang sinasabi sa akin at kahit sino sa opisina ko,” Bongbong said. September 15, 2013


Ibig-sabihin:
Pagnanakaw ng napakalaking salapi mula sa isang matalinong tao (kalimitan ay nagtapos sa isang prestihiyosong unibersidad) subalit hindi alam ng biktima na may malaki pala siyang pera.  (Stealing a large sum of money from an intelligent person, usually a graduate of a prestigious university, but the person does not know that he has such large amount of money.)

Halimbawa: “Nakakalungkot naman nangyari kay Atty. Dela Cruz. Hindi man lang niya namalayan, nabongbong na pala siya.”Nakalalani (Na-ka-la-la-ni, pang-uri / adjective)
Etymology: Taken from the name of Congresswoman/actress Lani Mercado. When asked about her opinion regarding the possible abolition of the PDAF (Priority Development Assistance Fund, popularly and notoriously known as “pork barrel”), she said that she opposed the abolition and added, “Basta ‘wag lang manghihingi sa amin ang mga tao!” (As long as people don’t ask from us). August 21, 2013

Ibig-sabihin:
Isang pag-aalinlangan, o isang pakiramdam na hindi madaling humingi ng pabor, lalo na sa usapin sa salapi, dahil baka masita o mapagalitan. (A feeling of discomfort, uneasiness or awkwardness when asking for a favor, especially relating to money, because you might be scolded or reprimanded for asking.)

Halimbawa: “Gusto ko sanang humingi ng pera kay Tito, kaya lang nakalalani.


No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners