Search This Blog

10 August 2013

Serye Tungkol kay Apichatpong Weerasethakul (Rebyu) #1: “Mahiwagang Bagay sa Tanghali” o “Mysterious Object at Noon.”

RATIONALE FOR THE
USE OF NON-FREE MEDIA
CLICK THIS
Si Apichatpong Weerasethakul ay primeyadong direktor mula sa Thailand at kakaiba ang kaniyang estilo sa paglikha ng pelikula.  Hindi mo basta siya makakahon sapagkat mahusay niyang pinagtatagpi ang mga iba’t ibang paraan ng pagsasalaysay ng kwento.  Sa mga manonood na Pilipino na sanay sa klasikong pagsasalaysay na may una, gitna at huli, kapanipanibago ang mga pelikula ni Weerasethakul at maaring ituring ng iba na walang saysay o walang pinatutunguhan. 

Gayunman, sa aking opiniyon, malaki ang nawawala sa manonood na Pilipino kung palagian na lang mga “Hollywood-type narrative” ang ating tinatangkilik.  Una sa lahat, hindi natin namamalayan na nililimitahan ng “Hollywood-type narrative” ang ating pagtingin at persepsiyon.  Sinasanay tayo na tumingin lamang sa isang bagay na gamit ang iisang anggulo at iisang batayan ng paglikha ng kwento.  Dapat may bida at dapat ay may kaaway.  Kinakahon ang ating imahinasyon.  Isa pang epekto ay nawawalan tayo ng pagpapahalaga sa mga sining na hindi Kanluranin o “western.”  Maari mabato tayo sa salaysay na mga katutubo.  Kahit ang ating pagtangkilik kunwari sa kulturang Pilipino na may impluwensiyang Kastila ay parte pa rin ng konseptong Kanluranin. 


RATIONALE FOR THE USE OF
NON-FREE MEDIA. 
CLICK THIS
Isang pagpapatunay ng kaibahan ni Weerasethakul ay makikita sa kaniyang unang pelikula noong 2000, “Dokfa nai meuman” (“Mahiwagang Bagay sa Tanghali” o “Mysterious Object at Noon.”)  Ito ay pinagsamang dokumentaryo at kuwentong katha (fiction).  Ginamit ng pelikula ang konseptong “cadavre exquis” o “katangi-tanging bangkay” sa wikang Filipino. Ang “cadavre exquis” ay isang surealismong pamamaraan kung saan dudugtugan ng isang tao ang huling kwento ng isa.  Marahil nasubukan na ng ilang sa inyo ang larong ito. Magkukwento ang isa, tapos, dudugtungan ng isa pang tao ang kwento base sa huling salita o pangungusap ng huling nagsalaysay. 

Ang kagandahan ng  “Dokfa nai meuman” ay gumamit si Weerasethakul ng mga tunay na tao at hindi artista.  Nalakbay siya sa buong Thailand para tanungin ang mga ordinaryong mga Thai para tapusin ang kwento.  Ang resulta: naipakita ni Weerasethakul ang mukha ng tunay na Thailand at mga iba pang mga bagay na nais niyang tumbukin.  Nakakakiliting isipin kung ano ang mangyayari kung gagamitin ang “cadavre exquis” sa isang pelikulang Pilipino. 

Mas mainam na hindi ko ikuwento ang lahat para lubos ang inyong karanasan kung sakaling mapanood ninyo ang pelikula.  Isang paalala lamang, dapat payag kayong buksan ang iyong mga mata at sanayin ang sarili na tumingin sa iba namang anggulo. Sige ka, kabayo lang ang pinagsusuot ng “blinders” kaya napipilitang tumingin ng diretso. 


APITCHATPONG WEERASETHAKUL SERIES
2002: Blissfully Yours

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners