Search This Blog

10 August 2013

Serye Tungkol kay Apichatpong Weerasethakul (Rebyu) #2: “Napakaligayang Sumasaiyo” o “Blissfully Yours”

RATIONALE FOR THE USE OF
NON-FREE MEDIA. CLICK THIS
Pangalawang pelikula ni Apichatpong Weerasethakul ang “S̄ud s̄eǹh̄ā” (“Napakaligayang Sumasaiyo” o “Blissfully Yours.”)  Ito ay nagwagi ng premyong “Un Certain Regard” sa Cannes Film Festival noong 2002. Sa walang masyadong kaalaman sa background ng pelikula na tumutukoy sa suliranin ng mga Thai at ng mga illegal na mandarayuhang Birmano (Burmese o taga-Myanmar), iba ang maaring maging interpretasyon sa pelikulang ito. Iyon naman ang kagandahan ng “S̄ud s̄eǹh̄ā.”  Napakabukas ng pelikula sa anumang uri ng pagpapakahulugan.  Sa mga taga-Thailand, sumasalamin ang pelikula sa sitwasyong pulitikal, panlipunan at personal na kaakibat ng kanilang pakikitungo sa mga Birmano.  Sa sariling paliwanag ni Weerasethakul

“Ang araw ang aking pangunahing karakter. Ito ang pinagmulan ng enerhiya ng buhay at ng pagkawasak.  Apektado ang lahat ng idibidwal sa kwento (ng mahiwagang pagkasunog ng balat ng lalaki, ang hindi humuhupang init), lahat ito ay maaring kumatawan sa salikmatang mapang-aping puwersa sa paligid ng Thailand at Myanmar.  Ang pangalawang karakter ay ang kagubatan, na kumukulong sa mga karakter kahit ninais nilang makalaya sa lugar…”

“Walang makabuluhang layunin sa buhay ang mga karakter.  Sa ilalim ng dalawang depektibong sistemang pulitikal (Thailand at Myanmar), pinili nilang manatiling maging mga napakaligayang mangmang.” (1)

RATIONALE FOR THE USE OF 
NON-FREE MEDIA. CLICK THIS
Susubukin ng pelikula ang iyong pasensya.  Hindi ito tipikal na pelikula.  Hindi masyadong nagpuputol-putol ng eksena si Weerasethakul.  Hahayaan niyang matapos ang isang pangyayari mula umpisa hanggang sa matapos.  Halimbawa, kapag nagbibiyahe, mapapanood mo ang mula sa pagsakay hanggang pagdating sa destinasyon.  Tila ba nais iparanas sa iyo ni Weerasethakul na kasama ka rin sa sasakyan. Kahit sa pagtulog, mapapanood mo ang mula sa paghiga hanggang sa sinusubukan ng karakter na makatulog.  Kahit sa pakikipagsiping, walang mabilisang editing, kung gaano katagal man ang pagkikipagtalik, hindi ito puputulin ni Weerasethakul.  Maganda ang epekto dahil hindi pornograpiya ang resulta, kung hindi akma sa nais niyang ipahiwatig. 

May punto si Weerasethakul sa kaniyang uri ng pagsasalaysay ng kwento. May nais siyang ipadama sa iyo.  Ayos lang kung mabato ka o masuya, bahagi iyon ng pelikula. Dapat mong maranasan ang nararanasan ng mga karakter para maintindihan mo ang kalagayan nila.  Ito rin ang estilong ginamit ni Brillante Mendoza sa “Sa Sinapupunan” (“Thy Womb.”) Kumpara nga sa “Thy Womb,” mas mabagal ang “S̄ud s̄eǹh̄ā.” 

Isang romantikong pelikula ang “S̄ud s̄eǹh̄ā” subalit makatotohanan ang mga tagpo at mga diyalogo.  Hindi tulad ng mga pelikulang romantiko ng mainstream cinema sa bansa, mukhang tunay na tao ang kinukuhang artista ni Weerasethakul. 

Isang posibleng interpretasyon ng pelikula ay tungkol sa tunay na anyo ng pagmamahalan.  Ang pag-ibig ay praymibal o mala sina-una ang tunay na anyo.  Hubad.   Ang umibig ay parang nasa isang gubat kung saan walang gambala o babaling sa iyong pokus.  Tulad din ng gubat, ang tunay na umiibig ay hindi tumatakas.  Sintulad, ang iniiwan ng kalaguyo subalit patuloy pa rin nagmamahal ay parang naiiwang nag-iisa sa kagubatan. 

Ang tunay na pagsusuyo ay hindi nakikita sa mga maringal na kilos o napakaingay na pangyayari. Hindi mo masusukat ang pag-ibig sa dramang buhay.  Ang tunay na pag-ibig ay nakasingit sa katahimikan, sa mga oras na nababato kayong dalawa, sa ordinaryong tanghali, sa mga mahabang oras na magkatabi habang nag-aantay antukin. Ang pag-ibig ay nasa pinong haplos. 

Sa isang banda, ang pag-ibig din ay lumilipas. Biglang nagbabago.

________
(1) Apichatpong Weerasethakul; "Filmmaker’s Note," Kickthemachine.com, accessed 08/10/2013


APITCHATPONG WEERASETHAKUL SERIES
2002: Blissfully Yours

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners