Search This Blog

04 August 2013

Yuck! His Essay is in Filipino. Waiter! One Plate of Escargot Please"

Manuel L. Quezon (Ama ng Wikang
Pambansa) Bahagi ng Pagdiriwang
ng Buwan ng Wika sa Agosto.

IMAGE PART OF PUBLIC DOMAIN
Dahil hindi nasa wikang Inggles ang aking ilang sanaysay, nagpasya silang hindi ako ibilang sa kanilang grupo.  Kung ganito ang dahilan, lubos ko itong tinatanggap at naiintindihan.  Hindi naman kaila sa akin na sa ating bansa, marami pa rin tao na naniniwala na ang anumang nakasulat sa Inggles ay mas angat, mas akademiko ang dating, at mas may kredibilidad.  Ang isang indibiduwal na mas magaling mag-Inggles ay mas nakalalamang sa taong balu-baluktot ang Inggles, “Carabao English” kung baga.  Kaya nga karaniwang pinagtatawanan ang Inggles ni Manny Pacquiao.  Kung mayroon kang American accent, ikaw ay mas kahanga-hanga at iba ang tinggin sa iyo ng ibang tao. Ito rin kaya ang palagay ng nakararami?


Subalit bilang isang guro ng wikang Inggles sa mga maraming banyaga nang mahabang panahon, mas nabuksan ang aking pag-iisip na wala sa wika ang taas ng kalidad ng isang sanaysay o pagsasalita.  Hindi porke may puntong Amerikano o Australyano ka kapag binanggit mo ang salitang “cappuccino” sa Starbucks ay mas angat ka sa lipunan at dapat kang unahing pagsilbihan.  Kung babanggitin mo ang salitang “cappuccino” na may “American accent,” mali pa rin iyon sapagkat kung talagang nais mong maging kapani-paniwala at wasto, dapat puntong Italyano ang iyong gamitin. 

Mas lalong napamahal sa akin ang wikang Filipino nang nagturo ako ng Inggles at nag-aral ng Pranses.  Nahiya ako sa aking mga kaklase at mag-aaral na kailangan ko pang matuto nang wikang banyaga para matutunan lamang ang mga simple subalit mahahalagang kaalaman sa agham o sining.  May mga mag-aaral akong bata na madaling naipaliwanag sa akin kung ano ang “Higgs Boson” at “Standard Model” sa pisika kahit mali-mali ang kaniyang Inggles.  May isa rin akong mag-aaral na paboritong direktor si Wim Wenders, at lahat nang pelikula ni Wenders ay napanood niya sa isa lamang ordinaryong sinehan sa kaniyang bansa.  Kapag bakasyon, nagtratrabho siya sa isang gasolinahan at ang kita niya ay binibili niya ng kaniyang paboritong nobela mula kay Jose Saramago at Haruki Murakami at hindi nakasalin sa Inggles kung hindi sa kaniyang katutubong wika.

Ako ay isang “miseducated” na Pilipino.  Ang aking paggamit ng salitang “miseducated” ay isang patunay nito dahil hindi ko maiisip ang tamang translasyon ng “miseducated” sa Filipino.  Ito lang ang aking masasabi.  Kung gusto ko lang magmayabang “and yank the derrieres of the literati from their hallowed Elizabethan porphory chair, I could do that.”

Aaminin ko na mas mahirap sa akin ang magsulat ng sanaysay sa Filipino kaysa sa Inggles subalit tuwing tumitingin ako sa salamin, hindi ko naman nakikita si Ernest Hemingway. Kung hindi ako matututo, kailan pa? At kung sa aking pagsusulat sa Filipino ang magiging dahilan para hindi mapabilang sa isang samahan eksklusibo kuno at mabawasan ng mga advertisers dahil wala daw pera sa wikang Filipino sa internet,  pues, ayos lang sa akin. Gayon pa man, ang “escargot” ay suso pa rin at ang “piquant” ay maanghang pa rin kahit isalin mo pa sa iba’t ibang wikang akala mong “sosyal.”

Pahuling Salita:
  • Kung nagtataka ka kung bakit “F” ang aking ginamit at hindi “P” sa salitang “Filipino,” huwag mag-alala. Ito ang una mong araling-bahay.
  • Hindi rin mali ang aking pagbaybay ng Inggles. Dalawang “g” ang dapat daw gamitin ayon sa isang Pambansang Alagad ng Sining


(Unang nalathala sa “The Chair” noong ika-5 ng Agosto 2012)

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners