Search This Blog

06 October 2013

Alvin Yapan's "Gaydar" (Review): "A Movie for You and Your Gay and Straight Friends"

Screened during the Quezon 
City Film Festival on 
Oct. 6,2013.
RATIONALE FOR THE USE
OF NON-FREE MEDIA.
CLICK THIS
A self-centered rich girl obsessed in finding true love only to be frustrated by the fact that most eligible men may be gay or are already married.  It is not something most of us can relate (I foolishly assume). Pauleen Luna plays the lead and rehashes the same acting techniques that she employs in playing comedian Giselle Sanchez in an episode of GMA’s “Wagas.”  Luna is funny the way “Eat Bulaga” is funny. Figure it out.

"Gaydar" aims to shatter all the false stereotypes we have of gay and straight men, and the film does it in the most "Disney" kind of way. Luckily, Rafael Rosell's performance kept us interested.  And as an extra bonus, heartthrob du jour Tom Rodriguez once again proved why he is the next big thing. While waiting in line to see the film, Tom made an appearance and all the men and women next to me screamed, which temporarily disabled my eardrums. Rodriguez is the sex symbol for both sexes and he might do more in eradicating homophobia in this pork-obsessed country (double entente intended). 

“Gaydar” is a departure from the usually cerebral Alvin Yapan. I predict that this may become his most commercial film to date.  Good news indeed! More money means more outstanding films in the future from the prolific Vim Yapan/Alem Chua Production team, which gave us excellent films such as “Ang Sayaw ng Dalawang Kaliwang Paa” and “Debosyon.”

Forget the analysis and just watch this “cute” film with your straight and gay friends. For serious fans of Alvin Yapan, go watch this film because we need to fund Yapan’s talent.


Rebyu sa Filipino

"Pelikula para sa Iyo at sa iyong Kaibigang Bakla at Heterosekwal" 

Isang makasarili at mayaman na babae na nahuhumaling sa paghahanap sa tunay na pag-ibig subalit kalimitang nabibigo dahil karamihan ng mga karapat-dapat na mga lalaki ay bakla o kasal na. Ito ay isang sitwasyon kung saan hindi lahat sa atin ay maaaring maka-relate (Malokong kong palagay). Pangunahing aktres si Pauleen Luna na inulit lamang ang mga diskarte sa pag-arte na kaniyang ginamit sa pagganap sa komedyanteng si Giselle Sanchez sa isang episode ng "Wagas” ng GMA.  Nakakatawa si Luna sa paraan nakakatawa din ang "Eat Bulaga.” Bahala na kayo mag-isip.

3/5
Image created using Bitstrips
Nilalayon basagin ng "Gaydar" ang lahat ng ating mga maling stereotypes tungkol sa mga gay at heterosekswal na lalaki, at ginawa ito sa paraang napaka "Disney."  Sa kabutihang-palad , naging intersante ang pelikula dahil sa pagganap ni Rafael Rosell. At bilang isang dagdag na bonus , kasama rin sa pelikula ang kasalukuyang heartthrob ng bayan na si Tom Rodriguez. Pinatunayan muli ni Rodriguez kung bakit siya ang susunod na pinakasikat. Habang naghihintay ako sa linya upang mapanood ang pelikula, lumabas si Tom at ang lahat ng mga kalalakihan at kababaihan sa tabi ko ang nagsigawan, na naging dahilan ng aking pansamantalang pagkabinggi. Si Rodriguez ay ang sex symbol para sa parehong kasarian at mukhang mas higit na nakakatulong siya para lipulin ang  homophobia sa ating pork-obsessed na bansa (sinasadya ang double meaning ) .

Ang "Gaydar " ay isang paglilihis ni direktor Alvin Yapan na kalimitan ay tserebral ang estilo. Sa aking palagay, ang pelikulang ito na kanyang magiging pinaka-komersyal na pelikula sa kasalukuyan. Magandang balita! Kapag mas maraming kita, nangangahulugan lamang na mas maraming mahuhusay na pelikula sa hinaharap ang magagawa ng Vim Yapan / Alem Chua Production team, na nagbigay sa atin ng mga mahusay na mga pelikula tulad ng "Ang Sayaw Ng Dalawang Kaliwang Paa" at "Debosyon."

Kalimutan ang analysis at panoorin ang "nakatutuwang” pelikulang ito kasama ang iyong heterosekswal at  gay na mga kaibigan. Para sa mga seryosong mga tagahanga ni Alvin Yapan, panoorin rin ang pelikula dahil kailangan natin pondohan ang talento ni Yapan.

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners