Search This Blog

01 November 2013

"Ang Isaw ay Tulad Din ng Cappuccino" (Food Essay): Mang Larry's Isawan sa U.P. Campus

Photography by
Rob San Miguel
Sa Filipino

Ano ang pinagkaiba ng Starbucks sa Kalye Matalino malapit sa Quezon City Hall at Mang Larry’s Isawan sa U.P. Campus?  Maliit lamang talaga. Sa kabila ng marangyang loob at labas ng Starbucks at ang Amerikanong Ingles nitong pangalan, pareho lamang ang uri ng mga parokyano ng Mang Larry’s Isawan, sa relatibong pagbabatayan. Bagaman hindi tulad ng Starbucks, eksklusibong al fresco sa Mang Larry’s Isawan.

Tulad ng Starbucks, o-order ka rin sa may counter at duon magbabayad. Pagkatapos, ang barista, o sa kaso ng Mang Larry’s, ang "isawista, ay tatawagin din ang iyong pangalan. Talaga!


Sa Starbucks, "isang malaking karamelo macchiato para kay Rob!"
Sa Mang Larry’s, "Rob!"

Ganuong kasimple. Pangalan lamang.  Sa aking palagay, ang iyong pangalan ay sapat na sa Mang Larry’s, bagaman ang palabirong parte ng aking pagkatao ay nais marinig, "apat na sticks ng isaw at tatlong sticks ng atay ng manok para kay Rob!"

Subalit, hindi ko nakikitang mapagpanggap ang Mang Larry’s Isawan tulad ng hindi mapagpanggap na isang mag-aaral sa U.P., na kalimitan ay nag-aalala kung paano mababayaran ang kanyang tuition fee.

Ipinapagunita sa akin ng Mang Larry’s Isawan ang mga panahong Bohemian pa ang Malate, kung saan ang mga taong may mga kotse at pera ay kumakain katabi ang mga taong sumasakay ng jeepney at wala pang 100 piso ang kanilang pera sa bulsa.

Naaangkop lamang na ang mga food stalls tulad ng Mang Larry’s Isawan ay nagkaroon ng tahanan sa State University. Sa kabuuan, hindi ang presyo at ang uri ng pagkain ang importante,  ang mga kasama mo sa kainan at ang tipo ng usapan ang mahalaga.

In English

What is the difference between Starbucks in Matalino Street near Quezon City Hall and Mang Larry’s Isawan sa U.P. Campus?  It is very little actually. Despite the posh interior and exterior of Starbucks and its American English name, Starbucks has the same clientele as Mang Larry’s Isawan, and the conversations that take place are relatively the same. Unlike Starbucks though, Mang Larry’s Isawan is exclusively al fresco.

Mang Larry's Isawan ay katapat ng International Center, U.P. Diliman
Photography by Rob San Miguel. Click image to enlarge.

Like Starbucks, you also have to place your order at the counter and pay at Mang Larry’s.  Then, the barista, or in the case of Mang Larry’s, the “isawista,’ calls out your name. Yes!

In Starbucks, “one large caramel macchiato for Rob!”
In Mang Larry’s, “Rob!” 

That’s simple. Just your name. I guess at Mang Larry’s, your name is enough although the humorist in me wish to hear, “four sticks of isaw and three sticks of atay ng manok  for Rob!” 

Then again, I find Mang Larry’s Isawan as unpretentious as a U.P. student who worries about how to pay his or her tuition fee.

Mang Larry’s Isawan reminds me of the Bohemian days of Malate where people with cars and money dined side by side with people who rode jeepneys and only had less than 100 pesos in their pockets. 

It is only appropriate that food stalls like Mang Larry’s Isawan has found a home in the State University. After all, it is not the price and the kind of food that you eat that matters, it is the people whom you eat with, and the conversations that you have.

P.S.

Salamat kay Jae, Alvin at Julie sa pagsama sa kainan.

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners