Search This Blog

31 May 2015

Nog Nog Pa Rin o Isang Posibleng Istratehiya Para Siguradong Manalo si Binay Bilang Pangulo sa 2016

Sa isang haligi malapit sa kalye, Karuhatan, Valenzuela City

May mga ilang nagsasabi na mahihirapan na raw manalo sa pagkapangulo si Bise-Presidente Jejomar Binay dahil sa mga kabila-kabilang kontrobersiya at alegasyon tungkol sa kaniyang di-umano’y maanolmalyang panunungkulan noong siya ay alkalde ng Makati. 


Ginagamit pa minsan ng mga kritiko ang kulay ni Binay bilang pangkutya at pang-insulto sa kaniya at ilang miyembro ng kaniyang pamilya. Maiitim daw sila, nog nog at baluga. Ito ay ilan lamang sa mga katagang ginagamit na pang-insulto sa pamilyang Binay.  Tuwiran ipinapahayag ng mga naturing negatibong komentong ang ating “internal racism” o panloob na pagkapoot sa ating lahing kayumanggi.

Karamihan sa ating mga Pilipino ay kayumanggi. Ito ang kulay ng masa at ang puti ay ang kulay ng mga mayayamang uri at mga miyembro ng oligarkiya. Nakakamamangha na ang kulay ng masa ang ginagamit na pang-insulto.  Ano mang maitim ay palagiang kumakatawan sa pagiging mababang uri.  Ang mga masa ba ang nagpapahirap sa bansa? Ang mga masa ba ang nagnanakaw sa kaban ng gobyerno? Ang mga masa ba ang nagsasamantala sa mga mangagawa? Ang masa ba ang nagpapaweldo nang hindi sapat?

Ano man ang inyong opinyon tungkol kay Bise-Presidente Binay, siya o ang miyembro ng kaniyang pangkat ay mahuhusay na “spin doctors,” ika nga sa wikang Ingles.  Mahusay nilang ginagawang positibo ang negatibo.

Halimbawa na lang ang salitang “nog nog” na ginagamit pang-insulto kay Binay. Imbes na itanggi ito ni Binay, ginagamit niya ito bilang isang paraan para mapakita sa masa na siya ay tulad ng karamihang maiitim at mahihirap na Pilipino. Hindi tulad si Binay ng mga mapuputing at mayayamang tumutuligsa sa kaniya.

Masdan ang sticker na aking nakita sa Valenzuela. “Nog Nog Pa Rin.” Napakasimpleng pahayag subalit maaring maging epektibo sa panghinaharap. Dagdag pa, kung ito ay parte ng mahusay na kampanya ni Binay, hindi nakapagtataka na siya ang ating magiging susunod na pangulo.

Marami ang natatawa kapag binibiro si Binay bilang “Nog Nog.” Para siyang si dating pangulong Joseph Estrada na ginamit ang kaniyang kakulangan sa "elitistang" edukasyon at kakayahang magsalita ng Ingles bilang isang positibong bagay. Imbes na hayaan niyang pagtawanan siya ng ibang botante, siya mismo ang nagpasimuno ng mga “Erap Jokes.” 

Ito rin ang estilong ginagamit ni Binay—ang maging sarili mong katawa-tawang kritiko o “self-satirist” sa wikang Ingles.

Ayon sa nobelistang Briton na si Jonathan Coe, minsan daw, ang satirikong pulitikal ay mas nakakasama kaysa nakakabuti. Ginawa niyang halimbawa si Boris Johnson, ang alkalde ng Londres.

“Sa kasalukuyan, ang bawat pulitiko ay isang katatawanan, at ang pagtawa na dati ay ginagamit ng tao upang mailawan ang mga madidilim na sulok ng mundo ng pulitika sa pamamagitan ng nakasisilaw at hindi inaasahang sibat ng komedya, ngayon ang pagtawa ay naging isang otomatikong reaksyon ngunit walang pagsusuri, isang nakakasuyang reaksyong Pavlovia sa mga sitwasyon na masyadong mahirap o masyadong nakakalungkot para pag-isipan ng mabuti.”

“These days, every politician is a laughing-stock, and the laughter which occasionally used to illuminate the dark corners of the political world with dazzling, unexpected shafts of hilarity has become an unthinking reflex on our part, a tired Pavlovian reaction to situations that are too difficult or too depressing to think about clearly.” [From “Sinking Giggling into the Sea” by Jonathan Coe, London Reviewof Books, 18 July 2013]

Tulad ni Binay at Erap, ayon kay Coe, alam daw ni Boris Johnson na ang mga halakhak ng tao na kaniyang naririnig tungkol sa kaniya ay kapalit ng pag-iisip at hindi daluyan ng pag-iisip. Kapag nakikisama ang pulitiko sa pagbibiro tungkol sa kaniyang sarili, kadalasan ay hindi tahasang pupunahin ng tao ang kaniyang mga aksyon o paniniwala.

Dagdag ni Coe, kapag ang pulitiko mismo ang nagbibiro tungkol sa kaniyang sarili (tulad na rin ni Senadora Miriam Santiago sa isang banda), mas nagiging anggat ang pulitiko kaysa sa satiriko o komedya. Siya ay ligtas sapagkat alam niya na ang pinakamahusay na paraan para makinabang sa satirikong komedya ay kung ikaw mismo ang magpasimuno nito.


Ito kaya ang istratehiya ni Binay ngayon at sa 2016?


No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners