Search This Blog

12 June 2015

Isang Araw ng Kalayaan Laban sa 364 Araw ng Salapi o Ano ang Dapat Gawin ni Pnoy Ngayon (Editoryal)
Kahit sa anumang anggulo mo tingnan ang monumento ni Jose Rizal sa Liwasang-Bayan, napakahirap hindi mapansin ang nakakasagabal na tanawin ng Torre De Manila. Sa ibang tao, ang gusali at ang tahasang pagbaliwala ng DMCI sa utos ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Sining (NCCA) ay isang halimbawa ng kawalang-pitagan ng kumpanya, pati na rin ang ilang opisyal ng pamahalaan ng Maynila, sa mga sakripisyo ng ating mga bayani. 

May kalayaan pa ba sa bansa kung pera ang namamayani?

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners