Search This Blog

03 September 2015

Tula (Poetry): Mga Tula ni Christian Niel D. Casita

Ang Pagtatapos

Sa tuktok ng burol
Ako ay tumindig
Tanaw ang mga lubak,
Mga piraso ng alaala
Tumingala ako, lumingon, yumuko
“Bakit ako nandito?’ tanong sa sarili

Napapaligiran ng alikabok
Ang mga nilimot na pangarap
Mga salita at pangako
Ay nakalutang sa kawalan
Mga taon na ating binilang
Ngayon ay nakahimlay na..
Wala na..
Wala na akong maramdaman.


Harmonya

Umaawit ang mga katawan
Sa saliw ng musika ng pagmamahalan
Patuloy ang pagtagaktak
Ng katas ng pag-ibig
Kasabay ng mga notang lumalabas sa’yong bibig
Ikaw ay alto
Ako ay baho
Tibok ng mga puso’y
Nasa iisang tempo
Sa gabing ito, sa init ng ritmo
Tiyak na di mawawala sa tamang tono
Sayo

Sa hindi inaasahang pagkakataon,
Isang pangarap sa tagong sulok ng aking isipan
Ang nabunyag sa puso at kamalayan.
Saksi ang mga ilaw sa gabi
Sa katototohan ng pag-ibig na sa atin ay nakatanim.
“Mahal kita,” sambit ng iyong mga labi.
“Mahal din kita,” ang aking tugon.
Ngayong gabi, isang araw ang matatapos
Ngunit sigurado ang pagdating ng bukas.
Patuloy ang paniniwala at pag-asang
Ang lahat ng ito ay di lilipas
Sa talim ng iyong tingin,
Sa init ng iyong mga kamay
At sa paninindigan mo sa mga
Salitang iyong binitawan,
Hindi ko maitatanggi,
Ako, ay sayo.
Ako ay nakamasid
Mula sa bintana ng aking pagkatao,
Inaalala ang mga sandaling mayroong ‘tayo,’
Sinusubukang hanapin ang mga pirasong ‘ako,’
Inakala ko na kaya ko,
Naniwala ako na kaya mo
Ngunit sadyang may mga pangarap na ‘di kayang abutin.
May mga pangakong ‘di kayang tuparin
At may mga bagay na hihilingin mong
Sana ay ‘di mo nalang nalaman
O natutunan.
Tulungan mo ako.
Tulungan mo akong matutunan,
Na sa pagiisa ay may kalayaan.ABOUT THE WRITER
Christian Niel D. Casita is a licensed science educator. He is currently working as a development editor in a publishing company somewhere in the snake-ridden jungle plethora of money-driven slaves of Makati. He finished BSE Biology in Philippine Normal University. His mind is messed up and he is still in search of his own style.

BRUN PHILIPPINES LITERARY PAGE

If you want us to publish your own original literary work, please click this LINK to read our guidelines. Thank you. 

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners