Search This Blog

30 September 2015

“Tulad Ninyo Rin Ako” o Isang Epektibong Istratehiya ng mga Trapo para Makuha ang Simpatya ng Masa Tuwing Halalan? (Isang Editoryal)

Karaniwan, nagpapakita ang mga pulitiko ng mga gawaing maka-masa daw, tulad na lang ng pagpila sa MRT at pagsakay sa dyip. Isang layinin ng mga ganitong pagkilos ay para maipakita ng mga kandidato sa masa na sila ay tunay na kabilang sa masa. Eksperto diyan si dating pangulong Joseph Estrada. Ngayong malapit na ang eleksiyon, may mga ilang pulitiko ang nag-uumpisa na rin magpakita ng ganitong uri ng aksyon sa madla. Kung ang mga kilos na ito ay taos-puso o hindi, tanging ang tumitingin na lamang ang makahuhusga.

Naala pa ba ninyo nang nagbuhat ng sako ng sibuyas si Mar Roxas o nang ilang beses na nagkamay na kumain si Bise-Presidente Binay sa mga napakaraming pagkakataon na siya ay nagpakain sa iba’t ibang lugar. Ngayon taon lang, bumisita si Binay sa aming barangay para makasalo daw ang mga taong bayan para kumain. Naglatag ng mahabang lamesa sa may palengke; ilinagay ang mga iba’t ibang putahe sa ibabaw ng mga dahon ng puno ng saging at sinabayan niyang kumain ang mga nasa palengke. Siempre, naroon din ang aming alkalde at iba pang lokal na pulitiko. Hindi rin nawala ang mga maraming kamera para litratuhan ang pangyayari. Sikat si Binay sa pagkakamay kapag kumakain kasama ang publiko. Noong nakaraan araw lang, nagkalat rin ang isang litrato na nakapila si Binay para kumain imbes na bigyan siya ng espesyal na attensiyon.
Visit Manila Standard. Click this
Visit Manila Bulletin Facebook Page. Click this

Sigurado ako na hindi pa ito ang huling pagkakataon na gagawa ang mga ibang pulitiko ng mga pagkilos na tulad ng ginawa ni Binay. Asahan mong dadami pa ang mga pulitikong gagawa ng mga ordinaryong bagay na araw-araw na ginagawa ng mga masang Pilipino. Subalit ang pinaka-importanteng dapat nating maisip na mga Pilipino ay pangmatagalan ba ito. Sa aking pananaw, ang mga ganitong kilos ay isang uri ng pang-iinsulto sa masang Pilipino. Bukod sa simpatya, may mababago ba sa ekonomiya, politika at hustisyang panlipiunan ng ating bansa kahit ilang ulit magbuhat ng sibuyas si Mar, pumila sa MRT si Grace Poe at magkamay habang kumakain si Binay? Hindi ba’t mas maganda ang mag-tatag ng mga programang mas mag-aangat sa kalagayan ng mga ordinaryong mamamayan kaysa sa mga gawaing maaring pakitang-tao lamang.Photo taken from Senator Grace Poe's
Facebook page. Click this

Hinihintay ko ang isang kandidato sa pagka-pangulo na magsasabi na titira siya sa isang barung barung tahanan sa isang informal settlement sa kalakhang Maynila sa kaniyang buong termino bilang pangulo. Pupunta lamang sa Malacanan para magtrabaho subalit araw-araw na uuwi at matutulog sa barung barung. Sa aking palagay, ito ay isang napaka-importanteng simbolo ng sakripisyo sa bayan at mabilis niyang malalaman kung talagang may pagbabago sa bansa. Sino kaya sa mga tatakbong pangulo ang may tapang na gagawa nito?


No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners