Search This Blog

01 November 2015

Cover: "Uyam / Satire"

Cover: Sir John Tenniel's hand-colored 
proof of Cheshire Cat in the Tree Above 
Alice for The Nursery "Alice" (circa 1889). 
Image source: Wikimedia Commons 
(part of public domain).
Sanay ba ang mga Pilipino sa uyam o satiriko? Madali ba nating matanto ang kaibahan ng uyam sa seryosong sanaysay o palabas? Sa aking karanasan, madami akong natanggap na mga negatibong reaksyon tungkol sa ilan sa aking naisulat. Namura na ako ng mga ilang mambabasa at napagsabihan na baka ako ay isang “drug addict” dahil sa aking mga ideya. Sa kabutihang palad, may mga ilan din na madaling natanto na ang iba sa aking sanaysay ay satiriko.

Hindi siguro sanay sa uyam ang ibang Pilipino dahil likas na mabait at mapagpatawad tayong Pilipino. Isa itong posibleng paliwanag. Baka naman kasi karamihan ng ating palabas na komedya ay tulad ng “Bubble Gang,” “Banana Split,” at mga skits sa mga pang-tanghaling palabas tulad ng “Showtime” at “Eat Bulaga.” Halos walang satiriko sa nabanggit na mga programa; parodya ang kalimitan na napapanood. Iba ang parodya sa uyam. Maaring ang layunin ng isang parodya ay para mapatawa lamang ang manonood tulad ng pag-gaya ng sikat na tao. Subalit may punto ang uyam.

Dalawang klase ang uyam. Ang una ay ang “Horatian satire,” pinangalan sa satirikong Romano na si Horace (65-8 BCE). Sa ganitong uri ng uyam, mapaglarong pinupuna ang ilang mga bisyo at masasamang ugali ng odrinaryong tao o politiko sa pamamagitan ng maamo, mahinahon, at masayahin katatawanan.

Ang ikalawang uri ng uyam ay ang “Juvenalian satire,” hango sa pangalan ng satirikong Romano na si Juvenal (ika-1 – ika-2 siglo AD). Pinagtutuunan ng “Juvenalian satire’ ang mga kasamaang panlipunan sa pamamagitan ng paglilibak at pang-aalipusta. Ang satirikong ganito ay madalas na negatibo at nailalarawan sa pamamagitan ng balintunay,  galit at personal na pagtutuligsa. Hindi laging sadyang nakakatawa ang “Juvenalian satire.” Ang layunin ng satirikong Juvenal ay galitin ang manonood o mambabasa at ang kung sino man ang pinatatamaan.

Dahil napapalapit na ang halalan, mas kinakailangan ng mga Pilipino ang uyam. Ito ay napakahusay na sandata laban sa katiwalian at mahusay na instrumento para magising ang karamihan.

KAUGNAY NA MGA POST

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners