Search This Blog

25 May 2012

Photography: Malacañang of the North (2008)

Madali lamang ang byahe papuntang Malacañang of the North at Lawa ng Paoay. Mula Paoay Church, sumakay lang ng tricycle.  Mas mabuti na mag-renta lang ng isang tricycle at paghintayin.  Makipagkasundo na lamang sa driver ng tamang presyo. Hindi ka naman aabutin ng matagal sa lugar. Matapos mong libutin ang bahay at ang kapaligiran, at kumuha ng mga litrato, tapos na.  Mas magandang pumunta doon bago mananghalian para maiwasan ang maraming tao.  Huli kong punta sa lugar na ito ay noong 2008 pa at baka marami na ang nagbago.   Pinagpayuhan rin ako na huwag bumisita tuwing tag-ulan dahil minsan ay umaapaw ang Lawa ng Paoay.

Going to Malacañang of the North and Paoay Lake is easy.  From Paoay Chruch, ride a tricycle.  It is better if you just rent a tricycle and ask the driver to wait for you.  Negotiate a reasonable price with the driver. The place will not take much of your time.  Once you have explored the whole house and compound, and taken enough pictures, you are done.  The best time to visit is before lunch so you can avoid the crowds.  The last time I went here was in 2008 and things may have changed by now.   I was advised not to visit the place during monsoon seasons because Paoay Lake sometimes overflows its banks. (By Rob San Miguel)


Click Image to enlarge

Front and back view of the Presidential Palace
Former President Marcos' bed
The sala
A view of Paoay Lake
Left: The President's Office / Right: A room with a view
The abandoned swimming pool
The shy photographer

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners