Search This Blog

07 July 2014

What is "Kilig" in English? Ano ang Ingles ng "Kilig?"

What is “kilig” in English?  “Kilig” is not equivalent to giggle because a person who experiences “kilig” does not necessarily giggle. “Kilig” is also not entirely synonymous to shiver because, according to Merriam-Webster’s Learners Dictionary, shiver means “to shake slightly because you are afraid, cold or happy.”  Perhaps the closest translation to “kilig” using the word shiver is the phrase “feel a shiver of delight, pleasure or excitement.” In this phrase, “shiver” is a noun than a verb.  Example: “She felt a shiver of delight (pleasure or excitement) when she saw her favorite actor on television.” (Kinilig siya nang nakita ang kaniyang paboritong aktor sa telebisyon.)

Others have suggested that “shudder (verb) with” may also be a possible translation of “kilig.” For example, “I shuddered with excitement when she kissed me on the cheek.” (Kinilig ako nang hinalikan niya ako sa pisngi.)

The idiom “tickle pink” is also a strong candidate. For example, “I was tickled pink when my crush greeted me good morning.” (Kinilig ako nang binati ako ng aking kinahuhumalingan ng isang magandang umaga .)

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners