Search This Blog

14 February 2014

Poetry: "Soy es una kerida" (1)

by Vea LovinoKung sa Espanya ako isinilang
marahil ay masarap pakinggan
ang taguri sa akin ng karamihan
lalo na kung sa iyo mapakikinggan.

Binibining iniibig
sintang pinili mong makaniig.
Tinitiis ko ang sakit
ang matatalim nilang titig.

Sa madlang kamalayan,
ako si Bea, ako si Anne.
Sa paningin ng kababaihan
isa akong kalaban.

Miniskirt, pulang lipstick
kurbang balakang,baywang na nahahapit
katawan ko raw sa iyo ay langit
apoy na sa iyo ay liligpit.

Laging ganito ang nasisilayan
sa telebisyon at pahayagan
isa akong dagok, isang kamalasan
sa pamilya'y isang kasiraan

Ngunit paano kung ang pag-ibig
ay may ibang iginuhit
Paano kung ang miniskirt at pulang lipstick
ay suot ng iyong misis

Paano kung ang nag-astang Bea at Anne
ay ang iyong ginang
at ang katawang pinagpapantasyahan
ay nasa kanya ngunit sa iba'y inilaan?

At akong iyong inibig
sintang namalas ang 'yong sinapit
dumamay sa iyong sakit
ang siyang umani ng matalim na mga titig.

Babe, naging bebe nang kinalaunan.
Iyan ang malambing kong pangalan
para sa iyo na ginawan mo ng tahanan
si Honey ay iyong pinalitan.

Pero sa oras na ikaw ay umalis
sa bagong lugar ma'y walang nakababatid
ramdam ko pa rin ang pang-uusig
sa mga gaya kong bisyo nilang i-tsismis.

Kung ako lamang sana'y pupuntahan
ng reporter at cameraman
ibang imahe ang kanilang masisilayan
nakadaster na Bea, nagwawalis na Anne.

Ngunit baka hindi sila makinig.
Baka bukas makakakita na ako ng ngiting pilit
at lumalayong mga kabaranggay, nagpaparinig
mauulinigan ko lang ang salitang kabit.

Pero kung sa iyo ko mapakikinggan
na ako'y iyong kerida ako'y masisiyahan.
Ang babaeng iyong piniling samahan
sayang at hindi mo napakasalan.

(1) The different spelling of "kerida" is artistic license* * * * * *

ABOUT THE AUTHOR
Vea Lovino is currently an online content writer and part-time entrepreneur. She is 25 years old and a dropout of a university in Quezon City. She is compiling her poems about love and hopes for future submission in various publications. She also contributes erotic romance and nonfiction entries in various blogs and websites. 

TO CONTRIBUTING WRITERS
Brun is now accepting essays, poems and short stories from unpublished writers. For more information, please read our guidelines.

No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners