Search This Blog

28 April 2013

Nalibot Ko Na Ang Mundo: Maikling Travelogue ng isang Breadwinner

Image part of
public domain
Paminsan minsan nangangarap akong makapaglakbay sa ibang bansa. Marating ang India at makita ang Taj  Mahal. Makaabot sa Pranses at lasapin ang mga masasarap na pagkain. Mabisita ang museo ng Louvre at masilayan ang Mona Lisa. Kung talagang papalarin, nais ko ring marating ang tuktok ng Bundok Everest.

Subalit sa tulad kong isang breadwinner na tumutulong sa pang-araw-araw na tustusin ng pamilya, halos wala nang natitira sa aking sweldo. Siguro kung ako’y isang suwail na anak, at hindi ako mag-abot ng pera ng kahit tatlong buwan lamang, maari na akong makapaglakbay sa Cambodia para makita ang Angkor Wat o bisitahin ang pinakamalaking istatwa ng Buddha sa Tsina.


We sell U.S. brand gowns and dresses for your little darlings, plus a lot more. FOR ORDERS AND OTHER INFORMATION, visit their Facebook Page. Click this

Subalit tulad ng mga napakaraming breadwinners, ang aking tahanan ang aking mundo.  Ang aming kusina ay ang bansang Pranses kung saan naamoy ko ang masasarap na pagkain aming linuluto.  Ang aming sala ay ang Piazza Navona sa Italya kung saan napakaraming mga bisita at kaibigan ang dumadalaw.  Ang aking silid ang tutok ng Bundok Everest kung saan ako maaring mag-isa, magmuni-muni, at makapagtunggali sa mga diyos.  Ang aking ina ang aking Mona Lisa, nakangiti.

Hindi ako nanghihinayang manatili sa apat na sulok ng aking tahanan sapagkat ang tunay na daigdig pala ay hindi laging isang napakalaking bolang bato na nakalutang sa kalawakan.  Ang mundo pala ay maari ring sinliit ng puso. (Sinulat ni Rob San Miguel)


No comments:

Post a Comment

DISCLAIMER
The other contributing writers and members of this publication and our advertisers do not necessarily share the opinions of the writer of the article above. (Hindi nangangahulugan na sang-ayon ang mga ibang manunulat, miyembro ng babasahing ito at aming advertisers sa mga opiniyon ng may akda ng sanaysay na nakasulat sa itaas)

COMMENTS POLICY
Brun Philippines encourages readers to focus solely on the issues when commenting or criticizing. We do not allow foul language and personal attacks on any individuals. You may only comment on a public person’s beliefs and actions. We strictly screen people who will leave comments, and only comments from readers with full names will be posted. Freedom of speech also includes responsibility. We want to weed out the buffoons from the critical and freethinkers. Thanks so much.

(Hinihikayat ng “Teapot” (Tsarera) ang mga mambabasa na tumutok lamang sa mga isyung pinag-uusapan sa pagkomento o pagpuna. Hindi namin pinapayagan ang napakaruming wika at personal na pag-atake sa sinumang indibidwal. Maari lamang punahin ang aksiyon at paniniwala ng isang publikong indibidwal. Istrikto naming sinasala ang mga taong nagkokomento at tanging ang mga komento mula sa mambabasa na ginagamit ang buong pangalan ang aming ipapaskil. Kaakibat din ng kalayaan sa pananalita ang responsibilidad. Gusto naming alisin ang mga luko-luko mula sa kritikal at malayang mag-isip. Maraming salamat po.)

Follow by Email

NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!
Brun Philippines joins the nation in remembering the evils of Martial Law and the fight to bring to justice those who are responsible for the human rights violations and other atrocities committed

WHO DID OUR READERS CHOOSE?

WHO DID OUR READERS CHOOSE?
Click banner above to see full list of winners